Lees al het laatste nieuws

Verlaging schenkbelasting onroerende goederen

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt omtrent de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen. Daarmee voert ze uit wat ze in haar beleidsnota had vooropgesteld. Het één en het ander dient nog te worden uitgewerkt in wetteksten, doch de nieuwe regeling zou ten laatste op 1 juli 2015 in voege treden.

Verlaging schenkbelasting onroerende goederen

De bedoeling van de Vlaamse regering is om hiermee een “win” te creëren op diverse vlakken, nl. voor de jongeren die hiermee een onroerend goed verwerven, voor de economie en voor de ontvangsten van de overheid. Op vandaag worden onroerende goederen heel weinig geschonken indien de verwantschap tussen schenker en begiftigden niet in rechte lijn ligt. 

Toepassingsgebied
De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing op:

  • In België gelegen onroerende goederen in het geval de schenker in de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaamse Gewest heeft gevestigd;
  • In het Vlaamse Gewest gelegen onroerende goederen in het geval de schenker een niet-rijksinwoner is.

Schenkbelasting
Het tarief wordt bepaald door de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde en de hoogte van het bedrag van de schenking. De schenkbelasting voor onroerende goederen is namelijk progressief opgebouwd.

In het oude systeem werd een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën van verwantschap:

  • Rechte lijn, gehuwden en samenwonenden (tarieven van 3% tot 30%);
  • Tussen broers en zussen (tarieven van 20% tot 65%);
  • Tussen ooms/tantes en neven/nichten (tarieven van 25% tot 70%);
  • Tussen alle andere personen (tarieven van 30% tot 80%).

In het nieuwe systeem is er slechts sprake van twee categorieën. De tarievenstructuur is verlaagd en vereenvoudigd. 

In het Vlaams Gewest wordt sinds 2003 voor de schenking van een bouwgrond een verlaagde schenkbelasting aangerekend. Dit was in principe een tijdelijke maatregel die normaal gezien eind 2014 zou aflopen. Het Vlaams Programmadecreet 2015 heeft dit verlaagde tarief (voor de vierde maal) verlengd waardoor het van kracht blijft tot eind 2019. Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering eigenaars stimuleren om hun ongebruikte bouwgronden sneller door te geven aan jongere generaties.

De bouwverplichting blijft behouden. Dit betekent dat de begunstigden binnen de vijf jaar na de schenking hun hoofdverblijfplaats moeten hebben in de woning die ze op de geschonken bouwgrond gebouwd hebben.

Met de geplande verlaging van de tarieven voor schenking van onroerende goederen komt dit neer op een korting van 2% op de eerste schijf tot 150.000 EUR voor de eerste categorie (rechte lijn en partners). Voor de andere categorie van verwantschap loopt het tarief voor schenking van bouwgrond gelijk met de geplande algemene verlaging van schenking van onroerend goederen.

Samengevat komt dit neer op het volgende:

Schijven (€)
Rechte lijn      
Rechte lijn
Energierenovatie
Niet rechte lijn
Niet rechte lijn
Energierenovatie
Rechte lijn
Bouwgrond
0  – 150.00,00
3%
3%
10%
9%
2%
150.000,01 – 250.000,00
9%
6%
20%
17%
-
250.000,01 – 450.000,00
18%
12%
30%
24%
-
> 450.000,00
27%
18%
40%
31%
-

Kortingen op de schenkbelasting
Onder specifieke voorwaarden zal worden voorzien in een verlaging van de schenkbelasting in het geval de begiftigde de woning die hij geschonken heeft gekregen, energiezuinig renoveert of verhuurt.

Doch de concrete modaliteiten hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld het begrip ‘energiezuinig renoveren’ nog niet afgebakend. In ieder geval hoopt de Vlaamse Regering op die manier woningen energievriendelijker te maken en ook de private verhuurmarkt met kwaliteitsvolle huurwoningen te stimuleren.

Progressievoorbehoud
Het principe van het progressievoorbehoud blijft intakt. Dit houdt in dat het bedrag dat heeft gediend als heffingsgrondslag voor schenkingen van onroerende goederen tussen dezelfde schenker en begiftigde in de periode van drie jaren vóór de nieuwe schenking, wordt gevoegd bij de belastbare grondslag van die nieuwe schenking.

Planningsmogelijkheden
Het vernieuwde systeem zal er voor zorgen dat er meer onroerende goederen zullen worden geschonken. De schenkbelasting zal in veel gevallen lager uitkomen dan de erfbelasting.

  • In de rechte lijn bedraagt de erfbelasting 27 procent vanaf de schijf van 250.000 euro. De schenkbelasting op onroerende goederen daarentegen bedraagt in de rechte lijn 27 procent vanaf de schijf van 500.000 euro.
  • Alle anderen erven van elkaar tegen een tarief van 65 procent boven een bedrag van 125.000 euro. De schenkbelasting daarentegen bedraagt in die gevallen 10 procent tot een bedrag van 150.000 euro.

 

Bron: billionhomes.beVerlaging schenkbelasting onroerende goederen

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]